dagƏraad

Blauwe uur

van

ontwakend
vernieuwend
inspirerend
excellerend

naar

optimistisch
vrijmoedig
innoverend
eenvoudig

ik ga weer content leven
met de nodige coulance

een contente mens!

Nederigheid maakt je blij!

Nederigheid maakt je blij!

Nederigheid – de moeder van alle deugden
In de wetenschapsbijlage van het NRC van 4 januari 2014 schrijft Ellen de Bruin: ‘Nederigheid is niet hetzelfde als gebrek aan zelfvertrouwen. De nederige mens kent zichzelf en staat open voor nieuwe inzichten. En hij is niet bang om af te gaan.’

Ik sluit mij met overtuiging bij de auteur aan. Nederigheid houdt het evenwicht tussen narcisme en depressie.
Een narcist is geobsedeerd van zichzelf. Veelal egocentrisch tot zelfs egoïstisch, dominant, ambitieus en een gebrek aan empathisch vermogen. ‘Het ego van narcisten is heel gemakkelijk te kwetsen, en ze zoeken dan ook voortdurend reparerende bevestiging’, schrijft Ellen. Ze vervolgt: ‘Narcisten hebben ook geen duidelijk beeld van hun goede en slechte eigenschappen. Ze blazen hun positieve eigenschappen op en geven anderen de schuld van hun fouten.’ Er is bij deze geesten geen ruimte voor het ‘andere’; het zelfbeeld barst welhaast uit hun bewuste. Ze zien niets, ze horen niets, ze ruiken niets, ze voelen niets, enkel hun eigen ideaalbeeld. Is dat beeld aan erosie onderhevig of komt het niet tot volledige wasdom, dan verpietert de geest van de narcist. Hulp is aan dovenmans oren, want ze zijn geheel van hun omgeving vervreemd. Reddeloos verloren! Onderworpen aan de apathie van de narcistische paradox: naar buiten stralen ze zelfvertrouwen uit, onderhuids is er weinig gevoel van zelfwaarde.
‘Een gebrek aan zelfvertrouwen is een kenmerk van de depressieven’, schrijft Ellen. Met hun somberheid en neerslachtigheid zijn ze de tegenpolen van de narcisten. Het gevoelsleven wordt gekenmerkt door zorgen en verdriet; het risico bestaat dat ze uit het leven stappen. De stemmingswisselingen leiden tot een vervlakking van het observatie- en onderscheidend vermogen en tot een reductie van het empathische inlevingsvermogen. Gaat het fout in hun leven, dan wordt de oorzaak aan de omstandigheden verweten. Het is hen overkomen.

Nederige mensen kennen zichzelf goed en nemen zelf de verantwoordelijkheid als ze dingen verkeerd doen. Ze hebben niet de nijging zichzelf op te poetsen dan wel neer te halen. Ze zijn tevreden en content met wie ze zijn en wat ze kunnen. Hun maatschappelijke en sociale ontwikkeling houdt gelijke tred met hun welzijnsbevinding. Ze hebben een accepterend zelfbeeld. Dat werkt twee kanten op: innerlijke acceptatie van wie ze zijn en een uiterlijk optreden die de wereld laat zien dat ze blijmoedig zijn. Vanuit die kracht ontstaat er een evenwicht tussen aandacht aan jezelf en aandacht voor al het ‘andere’.

Ellen schrijft: ‘Nederigheid biedt de nodige ruimte in hun geest om oprecht blij te zijn als het goed gaat met andere mensen.’ Ik sluit geheel aan bij deze uitspraak. In termen van CpluzC: de contente en coulante mens!

Aanzet tot wetenschap

Aanzet tot wetenschap

De beide programma’s van CpluzC, te weten ‘de Contente Mens’ en ‘de Coulante Mens’, zijn voorzien van een aanzet tot een wetenschappelijke onderbouwing. De basis wordt daarin gevormd door de filosofieën/theorieën van Martin Buber (Ich und Du), Erich Fromm (Haben oder Sein), Dorothee Sölle (God heeft mensen nodig), Fernando Savater (Het Goede Leven) en Wim van Dinten (Met gevoel voor realiteit). De grondwoorden uit de thesis (samenwerking, autonoom, geëngageerd, deskundig, team en succes) worden vanuit hun visies en opvattingen van betekenis voorzien. Context en toepassing zijn bewerkt door CpluzC in samenwerking met Nauta Navis. Een uitgewerkte versie zal binnenkort in de vorm van een boekje worden uitgegeven.

De ontwikkelingshiërarchie van Maslow

De ontwikkelingshiërarchie van Maslow

Voor mij is de theorie van Maslow, simpel weergegeven in de piramide, telkens het vertrekpunt voor het opbouwen van de programma’s van CpluzC. Over het algemeen zijn voeding en veiligheid in de Westerse wereld zeker gesteld. De incidenten verder niet in ogenschouw genomen. Is een mens voorzien in de primaire behoeftes van eten en een dak boven het hoofd, dan groeit de behoefte aan contact met andere mensen. Alleen is maar alleen, nietwaar!
Het derde niveau, socialisering, dat is zo bij tijd en wijlen toch wel lastig. Soms frustrerend zelfs. Ook wel eens leuk hoor, zo op een feestje, of aan de dis met vrienden, of ‘zo kun je er zelf nog wel meer benoemen’. Laten we zeggen dat het ambivalent is. Leuk wisselt met vervelend; de lach vecht met de traan. Maar ja, zonder een harmonieuze socialisering wordt het onmogelijk de twee hoogste niveaus van Maslow te bereiken.
Hebben we eenmaal contact met andere mensen, dan groeit de behoefte aan het erbij horen, waardering krijgen voor hetgeen je doet, je te ontplooien tot de rol die je graag in een groep wilt vervullen. Gewaardeerd worden en de mogelijkheid krijgen een rol te gaan spelen die jij ambieert, gaat lukken als je volledig gesocialiseerd bent met de groep; je als het ware identificeert met de groep.
Het welslagen in je ontwikkeling naar een gezonde persoonlijkheid hangt geheel af van de mate waarin je het ‘socialiseren’ beheerst. Maslow heeft dit op een bijzonder simpele, maar tevens krachtige wijze geïllustreerd met zijn piramide. In één oogopslag wordt het duidelijk dat de crux van het welslagen gelegen is in het socialiseren. Het is hierom dat ik Maslow telkens gebruik als vertrekpunt voor mijn denken en handelen.
Het door CpluzC ontwikkelde programma ‘de Contente Mens’ richt zich in het bijzonder op het handig en effectief kunnen socialiseren op basis van je eigen kracht. Het programma ‘de Coulante Mens’ richt zich op de twee hoogste niveaus: waardering krijgen en geven (!!) en ontplooien en helpen ontplooien.