identity

perspective_DSC2552

 

perception

according
dsm-5

identity
checkbox

 

 

identifying

family_zw_DSC2171

 

copy paste

syndrome
of
identifying
localisation phenomena